-

பார்க்கலாம் நின்றபடி பார்க்கலாம்உட் கார்ந்தபடி பார்க்கலாம்ஷோ பாவில் படுத்தபடி -பாக்கலாந்தான் இம்மாம் பெரிய உலகத்தைக் கண்முன்னே தம்மாத்துண் டேகணினி யில்!

வெள்ளி, 29 ஆகஸ்ட், 2008

லேட்டஸ்டாத் தான்வருவேன்!

லேட்டாக வந்தாலும் லேட்டஸ்டாத் தான்வருவேன்
ஷாட்டாக வெண்பாவுந் தாந்தருவேன் -நீட்டாகக்
கேட்டாக்கா எம்பேர் அகரம் அமுதாவாம்
பாட்டுலகிற் காயிட்ட பேர்!

அகரம்.அமுதா

வெள்ளி, 15 ஆகஸ்ட், 2008

கணினி வணக்கம்!

அன்றாடம் வேர்ல்டில் அரங்கேறும் இன்ஸிடன்டை
வெண்பாவில் தீட்ட விழைந்திட்டேன்! -மின்பாயக்
கண்விழித் தாடும் கணினியே! என்பாட்டுக்(கு)
இன்தமிழோ டிங்கிலிசும் ஈ!அகரம்.அமுதா