-

பார்க்கலாம் நின்றபடி பார்க்கலாம்உட் கார்ந்தபடி பார்க்கலாம்ஷோ பாவில் படுத்தபடி -பாக்கலாந்தான் இம்மாம் பெரிய உலகத்தைக் கண்முன்னே தம்மாத்துண் டேகணினி யில்!

திங்கள், 28 ஜூலை, 2008

உளறல்!

எங்காத்தா ஆனாலும் யாராத்தா ஆனாலும்
ஒங்காத்தா ஆனாலும் ஒப்பில்லா -மங்காத்தா
தாரதுபோல் காசைத் தருவாரா? ஏமாந்தா
வாரதுபோல் போகவைப்பா ரா?

அகரம்.அமுதா

கருத்துகள் இல்லை: