-

பார்க்கலாம் நின்றபடி பார்க்கலாம்உட் கார்ந்தபடி பார்க்கலாம்ஷோ பாவில் படுத்தபடி -பாக்கலாந்தான் இம்மாம் பெரிய உலகத்தைக் கண்முன்னே தம்மாத்துண் டேகணினி யில்!

வெள்ளி, 29 ஆகஸ்ட், 2008

லேட்டஸ்டாத் தான்வருவேன்!

லேட்டாக வந்தாலும் லேட்டஸ்டாத் தான்வருவேன்
ஷாட்டாக வெண்பாவுந் தாந்தருவேன் -நீட்டாகக்
கேட்டாக்கா எம்பேர் அகரம் அமுதாவாம்
பாட்டுலகிற் காயிட்ட பேர்!

அகரம்.அமுதா

கருத்துகள் இல்லை: