-

பார்க்கலாம் நின்றபடி பார்க்கலாம்உட் கார்ந்தபடி பார்க்கலாம்ஷோ பாவில் படுத்தபடி -பாக்கலாந்தான் இம்மாம் பெரிய உலகத்தைக் கண்முன்னே தம்மாத்துண் டேகணினி யில்!

திங்கள், 1 செப்டம்பர், 2008

கலிகாலம்!

ஈரெட் டகவையும் ஆகாத போதும்வெண்
சீரெட்டு தேடும் சிறுசெல்லாம் -பீரை
ஒளித்துக் குடிப்பதுடன் சைட்டும் அடிப்பார்
கலிகாலம் ஈதென்றே காண்!

அகரம்.அமுதா

கருத்துகள் இல்லை: