-

பார்க்கலாம் நின்றபடி பார்க்கலாம்உட் கார்ந்தபடி பார்க்கலாம்ஷோ பாவில் படுத்தபடி -பாக்கலாந்தான் இம்மாம் பெரிய உலகத்தைக் கண்முன்னே தம்மாத்துண் டேகணினி யில்!

சனி, 27 செப்டம்பர், 2008

நாகரிக நங்கை!

குட்டைப்பா வாடை கொழுத்த தொடைகாட்ட
வட்டணிந்த மார்பின் வளங்காட்டி -வட்டுடைகீழ்
ஆதார மில்லா அரும்பாகம் காட்டுமவள்
சேதார மில்லாச் சிலை!

குதிகால் அணியால் கொடியிடை ஆடும்
இதழோடு லிப்ஸ்டிக் எழிலாம் -சுதிசேர்
நடையில் நளின நயமிருக்கும் இல்லா
இடைபோல் அணிவாள் உடை!

பாவாடை தாவணிகள் பார்ப்ப(து) அரிதாச்சு;
பூவாட்டம் சேலைகளும் போயாச்சு -பாவையர்க்கு
சல்வார்க் கமீஸ்;சுடி தார்;மிடி ஜீன்ஸ்;மினிஸ்கர்ட்(டு)
எல்லாந்தான் இன்றைய டேஸ்ட்!

அகரம்.அமுதா

கருத்துகள் இல்லை: