-

பார்க்கலாம் நின்றபடி பார்க்கலாம்உட் கார்ந்தபடி பார்க்கலாம்ஷோ பாவில் படுத்தபடி -பாக்கலாந்தான் இம்மாம் பெரிய உலகத்தைக் கண்முன்னே தம்மாத்துண் டேகணினி யில்!

ஞாயிறு, 14 செப்டம்பர், 2008

மப்பு!

டண்டக்கா காபரே டான்ஸ்ஹோட்டேல் போனாக்கா
குண்டக்கா மண்டக்கா கூத்தாச்சே! -மண்டக்காஞ்
சிப்போக மூணுரௌண்(டு) உட்போக மோகம்முத்
திப்போகப் பிஞ்சிடுச்சென் ஜிப்பு!

அகரம்.அமுதா

கருத்துகள் இல்லை: