-

பார்க்கலாம் நின்றபடி பார்க்கலாம்உட் கார்ந்தபடி பார்க்கலாம்ஷோ பாவில் படுத்தபடி -பாக்கலாந்தான் இம்மாம் பெரிய உலகத்தைக் கண்முன்னே தம்மாத்துண் டேகணினி யில்!

செவ்வாய், 9 செப்டம்பர், 2008

நட்பு-2!

தூய்மை இலாவிடத்து சுந்தரம் நீங்கிவிடும்;
வாய்மை இலாவிடத்து மாண்புகள்; -ஆய்ந்துவிடின்
பாநயம் இல்லையெனில் பண்ணெழில் நீங்கிவிடும்;
நாநயம் இல்லையெனில் நட்பு!

அகரம்.அமுதா

கருத்துகள் இல்லை: