-

பார்க்கலாம் நின்றபடி பார்க்கலாம்உட் கார்ந்தபடி பார்க்கலாம்ஷோ பாவில் படுத்தபடி -பாக்கலாந்தான் இம்மாம் பெரிய உலகத்தைக் கண்முன்னே தம்மாத்துண் டேகணினி யில்!

திங்கள், 9 ஜூன், 2008

ஸ்ரேயாகொல்?

ஸ்ரேயாகொல் ஐஸ்வர்யா கொல்லோஆட் டோகிராஃப்
ஸ்நேஹாகொல் லைக்குமென் ஹார்ட்!

இருலுக் கிவளின்கண் உள்ள தொருலுக்கு
சீக்லுக்கொன் றோபார் மசி!

ஐஸினோ டைஸினை லுக்கொக்கின் மௌத்டாக்கிங்
யூஸென்ப தில்லை யுணர்!

அகரம்.அமுதா