-

பார்க்கலாம் நின்றபடி பார்க்கலாம்உட் கார்ந்தபடி பார்க்கலாம்ஷோ பாவில் படுத்தபடி -பாக்கலாந்தான் இம்மாம் பெரிய உலகத்தைக் கண்முன்னே தம்மாத்துண் டேகணினி யில்!

செவ்வாய், 3 ஜூன், 2008

சிந்தியல்!

உயிர்பன்னி ரெண்டு பதின்னெட்டு மெய்யாம்;
உயிர்மெயிரு நூற்று பதினா(று) -உயர்தமிழில்
ஆய்தமொன் றென்றே அறி!

எபிசிடிஇ எஃஜிஹெச் ஐஜெகெஎல் எம்என்
ஒபிகியு ஆரெஸ் டியுவி –டபிள்யுஎக்ஸ்
ஒய்யிசட்டாம் இங்கிலிஷ்லெட் டர்ஸ்!

‘எஇஐஒயு’ ஐந்துமாங்கி லத்தின் உயிராம்;
‘அஇஉஎஒ’ என்னுமிவை ஐந்தும் -தமிழின்
உயிர்க்குறில் என்றே உணர்!


அகரம்.அமுதா

கருத்துகள் இல்லை: