-

பார்க்கலாம் நின்றபடி பார்க்கலாம்உட் கார்ந்தபடி பார்க்கலாம்ஷோ பாவில் படுத்தபடி -பாக்கலாந்தான் இம்மாம் பெரிய உலகத்தைக் கண்முன்னே தம்மாத்துண் டேகணினி யில்!

வெள்ளி, 30 மே, 2008

சீச்சீ!

ஸ்பேட்க்குஸ்பேட் டும்டைமன்க்கு டைமனும் ஆட்டினுக்கு
ஆட்டி(ன்)கிளா வர்க்குக் கிளாவரும் -மேட்சாகும்
சீட்டுவிளை யாட்டிலும் சிக்கல்தான் தேர்தலில்
சீட்டுக்குஞ் சிக்கல்தான் சீ!

அக்காள்ன்னும் தங்கைன்னும் ஆத்தாள்ன்னும் வெண்திரையில்
பக்காவா நீள்வசனம் பேசிடுவான்! -மக்யாநாள்
ராவில் அவளோட ரௌண்டுகட்டிக் கூத்தடிப்பான்
தாவில் நடிகனுங்க தான்!

அகரம்.அமுதா

கருத்துகள் இல்லை: