-

பார்க்கலாம் நின்றபடி பார்க்கலாம்உட் கார்ந்தபடி பார்க்கலாம்ஷோ பாவில் படுத்தபடி -பாக்கலாந்தான் இம்மாம் பெரிய உலகத்தைக் கண்முன்னே தம்மாத்துண் டேகணினி யில்!

வியாழன், 22 மே, 2008

முனைந்தால் முடியாத தில்!

நேர்முன் நிரை;நிரைமுன் நேர்;காய்முன் நேர்;ஈற்றில்
நேர்நிரை காசுபி றப்பிலொன்றைச் -சேர்த்துப்
புனைந்தால் ஒருவெண்பா பூத்துவரும் நண்பா!
முனைந்தால் முடியாத தில்!

எதுகைமோ னைதேடி ஏனலை கின்றாய்?
பொதுவாய்த் தளைகொண்டால் போதும்; -மதுவாய்ப்
புதுப்புது செம்பொருளைத் தேடிப் புகுத்தேன்!
அதுவன்றோ பண்ணுக் கழகு!

சான்றோர்க்கும் வெண்பாத் தளைசறுக்கும் என்பதனால்
தேன்போன்ற செம்பொருள் சிந்தைக்குள் -தோன்றின்
கிறுக்கி விடுவாய்; கிறுக்கியதைப் பின்னே
பொறுக்கித் தொடுப்பாய் பொறுத்து!

அகரம்.அமுதா

கருத்துகள் இல்லை: