-

பார்க்கலாம் நின்றபடி பார்க்கலாம்உட் கார்ந்தபடி பார்க்கலாம்ஷோ பாவில் படுத்தபடி -பாக்கலாந்தான் இம்மாம் பெரிய உலகத்தைக் கண்முன்னே தம்மாத்துண் டேகணினி யில்!

புதன், 7 மே, 2008

விந்தை!

பார்க்கலாம் நிண்ணபடி; பார்க்கலாம்உட் கார்ந்தபடி;
பார்க்கலாம்ஷோ பாவில் படுத்தபடி; -பார்க்கலாந்தான்
இம்மாம் பெரிய உலகத்தைக் கண்முன்னே
தம்மாதுண் டேகணினி யில்!

அகரம்.அமுதா

கருத்துகள் இல்லை: