-

பார்க்கலாம் நின்றபடி பார்க்கலாம்உட் கார்ந்தபடி பார்க்கலாம்ஷோ பாவில் படுத்தபடி -பாக்கலாந்தான் இம்மாம் பெரிய உலகத்தைக் கண்முன்னே தம்மாத்துண் டேகணினி யில்!

செவ்வாய், 27 மே, 2008

உலறல்!

ஹாக்கிக்குக் கேர்ள்ஃபிரண்டு கோல்ஃபாகும்; சீட்டுக்குள்
ஜோக்கருக் கத்தனையும் ஜோடியே! -ஷோக்கா
இருந்த படியாடும் ஆடுபுலி செஸ்க்கு;
கிரிக்கெட்க்குக் கேர்ள்ஃபிரண்டு கில்லி!

இத்தாம் பெரிய உலகமிது! உங்கணினிப்
பொத்தானுக் குள்ளே அடங்கிடுச்சே! -அத்தானே!
அம்மிக்குள் சிக்கும் அரைமூலித் தேங்காப்போல்
கம்ப்யூட்ட ருள்ளுலகம் காண்!

அகரம்.அமுதா

கருத்துகள் இல்லை: