-

பார்க்கலாம் நின்றபடி பார்க்கலாம்உட் கார்ந்தபடி பார்க்கலாம்ஷோ பாவில் படுத்தபடி -பாக்கலாந்தான் இம்மாம் பெரிய உலகத்தைக் கண்முன்னே தம்மாத்துண் டேகணினி யில்!

செவ்வாய், 13 மே, 2008

உங்களைத்தான் கேட்கிறேன்!

அஞ்சி வருஷம் அரசாள வேண்டியே
அஞ்சோபத் தோலஞ்சம் தந்தீர்!அதை -மிஞ்ச
ஒருடி.வி தந்தீர்! இரும்!கொடுத்த வாக்கை
நிறைவேற்றித் தந்தீரா நீர்?

புட்டிக்கு ‘பார்’திறந் தோங்கு புகழ்பெற்றீர்!
குட்டிக்கு லாட்ஜ்திறக்கக் கூடாதா? -சட்டம்
மதுவிலக்கை ரத்துசெயத் தானா? இதற்கும்
புதுவிதியைக் கண்டு புகுத்து!

அகரம்.அமுதா

கருத்துகள் இல்லை: