-

பார்க்கலாம் நின்றபடி பார்க்கலாம்உட் கார்ந்தபடி பார்க்கலாம்ஷோ பாவில் படுத்தபடி -பாக்கலாந்தான் இம்மாம் பெரிய உலகத்தைக் கண்முன்னே தம்மாத்துண் டேகணினி யில்!

சனி, 19 ஏப்ரல், 2008

மதிப்பு!

கொம்பு முளைச்சிடுமா பட்டம் படிச்சிட்டா?
ஜம்முன்னு சுத்திடுவான் ஜாலியா! -கம்முன்னு
தந்தைக் குருப்படியாய் ஹெல்ப்பேதும் செய்யாமல்
சந்தையி லேஅடிப்பான் சைட்டு!

எம்.ஏ படிச்சதற்(கு) ஏற்றவேலை வேண்டுமென்று
சும்மாத் திரிந்தால் சுகப்படுமா? -பம்மாத்துக்
காட்டாமல் கைக்குக் கிடைத்தவேலை பார்த்தால்தான்
வீட்டில் கிடைக்கும் மதிப்பு!

அகரம்.அமுதா