-

பார்க்கலாம் நின்றபடி பார்க்கலாம்உட் கார்ந்தபடி பார்க்கலாம்ஷோ பாவில் படுத்தபடி -பாக்கலாந்தான் இம்மாம் பெரிய உலகத்தைக் கண்முன்னே தம்மாத்துண் டேகணினி யில்!

திங்கள், 28 ஏப்ரல், 2008

பஸ்ஸில்...!

கண்டெக்டர்:-
இந்தாப்பா! பஸ்ஸிற்குள் ஏறுமுன்னே சொன்னேன்ல!
வந்துட்டான் என்உயிரை வாங்கண்ணே! -அஞ்சுரூபாய்
சீட்டுக்குச் சில்லரையை நீட்டாமல் நூறுரூபாய்
நோட்டெடுத்து நீட்டுறியா நீ?

பயணி:-
கூட்டத்தில் முந்திவந்து குந்த இடம்பிடிக்கும்
ஆட்டத்தில் தோற்றுநான் அங்கநின்னா -சேட்டையைக்
காட்டுற; அங்கஇங்க ஓட்டுற; நோட்டுதந்தால்
நீட்டுற; சில்லரைக்கே சீட்டு?

அகரம்.அமுதா

கருத்துகள் இல்லை: